Aanpassing cookiewet in de Eerste Kamer aangenomen

Telecommunicatiewet, artikel 11.7a, aka de Cookiewet, kennen we hem nog? Op 4 februari is een wijziging van de Cookiewet aangenomen door de Eerste Kamer, en deze zal naar verwachting binnenkort officieel worden doorgevoerd.

Het doel van deze wijziging is om de cookiewet gebruiksvriendelijker te maken. In de praktijk betekend dit dat ondermeer analytics cookies, affiliate cookies of performance cookies en A/B-test cookies uitgesloten worden van de ‘informatieplicht’ volgens de Cookiewet.

Een van de grootste kritiekpunten was dat de implementatie van de cookiewet zijn doel voorbijschoot door niet alleen expliciete toestemming te eisen voor potentieel schadelijke cookies, maar ook voor cookies die het gebruiksgemak van bezoekers voor ogen had.

De wijziging is op 26 maart 2014 bij de Tweede Kamer ingediend, op 7 oktober 2014 is een aanpassing aan de wet door de Tweede Kamer aangenomen, en deze is nu dus ook door de Eerste Kamer aangenomen. De enige stap is nu nog de ‘afkondiging en inwerkingtreding’, welke nog bepaald moet worden. Het is theoretisch mogelijk dat de wet met terugwerkende kracht ingaat, maar gezien dit niet vermeld is in het voorstel, zal dat in dit geval niet te verwachten zijn.

Meer informatie
•  De Memorie van Toelichting waarin de problematiek besproken wordt.
•  Het wetsvoorstel zelf.
•  Het persbericht over de aanname, met meer informatie over de gang van zaken.

Artikel 11.7a

[…]

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het de opslag of toegang betreft:
a. met als uitsluitend doel de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren,
b. die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren of – mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

4. Een handeling als bedoeld in het eerste lid, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren zodat de betrokken gebruiker of abonnee anders behandeld kan worden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegeven te zijn, als bedoeld in  artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

[…]