Preview Online Analytics Survey 2011

Vorig jaar werd de eerste Online Analytics Survey gehouden onder analisten en analytics gebruikers. De resultaten waren opmerkelijk. Key takeaway nummer één: het hogere management moest meer durven investeren in online analytics kennis en methoden. De nodige expertise en methoden om analytics succesvol in te zetten leek te ontbreken.

In een jaar kan veel gebeuren. Dit jaar heeft AboutAnalytics een tweede survey uitgevoerd. In deze preview bespreken we de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten, en geven wij een beknopte trendanalyse.

Over de deelnemers
Dankzij de ondersteuning van WebAnalisten.nl en Twinkle hebben 56 mensen deelgenomen, waarvan 23 consultants, aanbieders van online analytics diensten (online consulting, web analytics en online marketing bedrijven) en 33 eindgebruikers van deze diensten (clients) uit uiteenlopende sectoren.

Over de survey
De opbouw van de survey hebben we anders aangepakt dan de vorige keer. Met behulp van onze eigen Analytics Checker brachten we in kaart welke analytics software door de deelnemers gebruikt werd op hun website. Hier werden vervolgens specifieke vragen over gesteld. Ook was er veel ruimte voor opmerkingen en verbeterpunten.
Hierna hebben we gevraagd naar de rol die online analytics in de organisatie van de deelnemer speelt. Ook niet geheel onbelangrijk: waar gaat men de komende twee jaar in investeren? In totaal beantwoordden zowel de clients als de consultants 25 vragen.

Resultaten

Hieronder worden enkele van de belangrijkste resultaten belicht. Een verdere verdieping van deze resultaten en een trendanalyse wordt gedurende de komende week op AboutAnalytics.com gepubliceerd. Stay tuned!

“Investeer in kennis over tools!”
De deelnemers aan onze survey bleken een heel scala aan analytics tools te gebruiken. Google Analytics blijft voor beide groepen het populairst. (NedStat) SiteStat en Omniture SiteCatalyst volgen op enige afstand. De tevredenheid over deze tools is bij beide deelnemersgroepen door de bank genomen hoog. Opvallend is dat consultants iets meer tevreden zijn. Waarschijnlijk komt dit doordat zij meer expertise in huis hebben, waardoor zij de tools optimaler toe kunnen passen.

Verbeterpunten: gebruiksgemak en real time traffic
De cliënt ziet veel verbeteringen in de analytics tools. Een grotere flexibiliteit, real time traffic, het creëren van custom reports, segmentatie, trendanalyses en de gebruiksvriendelijkheid van het dashboard worden aangemerkt als de belangrijkste verbeterpunten.
De consultant zou graag zien dat ook individuele bezoekersactiviteit in kaart kan worden gebracht en dat resultaten kunnen worden geëxporteerd naar andere databestanden (bijvoorbeeld Excel). Ook verpersoonlijking van de tool en snelheid zijn aan verbetering toe. Opmerkelijk: maar liefst 93% van de consultants gebruikt de tools die zij hun klant aanbieden zelf ook.

Doelstelling versus uitvoering: scope, structuur en tijdsbesteding
De doelstelling van huidige online analytics werkzaamheden van cliënten betreft vaak (e)business optimization. Toch draait de werkelijke scope van het programma vaak om het optimaliseren van één website, hetgeen aanduidt dat de mogelijkheden niet optimaal worden benut. Online analytics worden in bedrijven met name onder de afdeling Marketing geschaard. Er wordt gemiddeld rond de 1.9 FTE aan besteed, hetgeen een lichte groei is ten opzichte van vorig jaar. Meestal is ten minste één fulltime analist aangesteld.

Tools van de toekomst: waar gaan we in investeren?
Maar liefst 64% van de cliënten ziet nog steeds vooral in web analytics de toekomst. Ook testing is in opkomst (49%). Tevens is er een groeiende aandacht voor de eindgebruiker. User surveys (36%) en social media analytics (36%) zijn terreinen die als zeer interessant worden aangemerkt.
Dit sluit deels aan bij de tools die de consultants de komende twee jaar zullen aanbieden.

Vergelijking met vorig jaar: what’s the difference?

Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de survey resultaten van vorig jaar.

Grote groei in het combineren van customer en analytics data!
Uit de survey van vorig jaar bleek dat maar liefst 75% van de respondenten cliëntdata en analytics data geenszins combineerden. AboutAnalytics deed dan ook als aanbeveling dat hier meer aandacht aan besteed diende te worden om processen te optimaliseren. Een jaar later geeft maar liefst 56,6% aan dat zij de customer en analytics data op een bepaalde manier combineren. Het importeren van analytics data in een customer management solution, zoals het CRM, wordt veruit als meest gangbare combinatie aangemerkt.

De stem van het volk – Social media analytics
We horen graag wat er online over ons wordt geschreven. Berichtvolumes, sentimentanalyses en share of voice zijn de termen die toekomstige online analyses kunnen gaan domineren. Meer dan een derde van de cliënten gaven aan de komende twee jaar te zullen investeren in social media analytics (36%). Voor de consultants gold hiervoor zelfs 47,8%. We kunnen dus spreken van een enorm groeiende markt op het gebied van social media.